ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

امیل اندازو

امیل کاروئ آنلاین شمېرګر تاسو ته اجازه ترلاسه کړو او د روسیې د اندازې او د سانتي انچونو لاس circumference امیل اندازو بدلوي.
امیل اندازو

امیل اندازو تاسو ته اجازه ترلاسه کړو او د روسیې د اندازې او د سانتي انچونو لاس circumference امیل اندازو بدلوي. د مثال په توګه، له روسی له لاس circumference امیل اندازو ته واړوئ، او يا د لاس circumference څخه د روسیې د. هم د تاسو کولای امیل وګورئ کاروئ چارټ، د لویو او وړو اندازو.

له اندازه:
اندازه:
د اندازې: