ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

کالوري وسوځول شمېرګر

کالورۍ لګښت شمېرګر لپاره د انرژي د دقیق محاسبه يوه ټاکلې وخت لپاره د فعاليتونو په مختلفو ډولونو کې لګول ضروري دي. د هر کار د ترسره کولو انرژي چې د کالوري په مرسته اندازه اړتیا لري (ته باید ډیر دقیق وي، کیلوکالوری). کالورۍ لګښت محاسبه ته اړتيا ده، جاپانیان چې د ورځې په اوږدو کې د هغه کس په پام کې د انرژۍ د تلفاتو واخلي، له خوا د فعاليتونو د تکرار د بدلون جوړوي.

انتخاب فعاليت، د خپل وزن او د تمرين موده

فعالیت:
د تمرين (کار) وخت: دقیقې
ستاسو وزن: