ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

د بدن د غوړو فيصدي شمېرګر

بدن ته شکل شمېرګر ته اجازه ورکوي چې تاسو ته د ستاسو د بدن، د مختلفو پارامترونو محاسبه په ډول ستاسو د مطلوب وزن، د بدن د غوړو او د بدن وازګه سلنه، د وزن پرته وازګه، د بدن شکل ډول، د ښکتنۍ ميتابوليزم، د وزن د ميتابوليزم او نورو. دا ستاسو د جنس، عمر، د وزن د بدن د اندازې او د فعالیتونو کچه پر بنسټ محاسبه کوي.
جنس:   
وزن:
لوړوالی:
عمر: کلونو کې
د خوړواو د زړه د ضربان:
په کټ کې ویده وروسته د سهار د يوه دقيقه کې د زړه د شمېر 3-5 اندازه په اوسط ډول محاسبه.
(په پوستين) کې ږدم:
په خاصه توګه، چې دا کار د Navel پورته شوه.
په ورنونو (په برنامو برخه):
څنګلی عرض:
خپل لاس موازي په ځمکه اوږد کړی. تر 90 درجو ستاسو په مخکښو مټ کوږ ترڅو ستاسو بازو مو دا ده چې د ځمکې سره عمودي. په غټې ګوتې او د نورو د لاس په فیتو څخه استفاده وکړئ او د هغوی د هډوکو تر منځ فاصله اندازه کړي. سره مقیاس ده چې ستاسو د څنګلی عرض په لاس واټن (ستاسو د غټې ګوتې او مینځ کی د فیتو) اندازه کړي.
فعالیت کچه:
ستاسو د ژوند د فعالیتونو کچه مشخص کړي.
د ورزش هدف:
د ورزشي فعاليتونو هدف مشخص کړي.