ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

د برېښنا د انرژۍ د وخت شمېرګر

د برېښنا د انرژۍ د وخت شمېرګر تاسو ته اجازه درکوي لکه فزيکي مقدار په توګه برېښنا، د برېښنا د انرژۍ، وخت، او له يو بل سره د هغوی تړاو محاسبه.

د برېښنا، انرژي او وخت محاسبه

د وخت (T): کيکنډونه
انرژي (W): Joules
د بریښنا په يو برېښنايي مدار د انرژۍ مصرف د اندازه ده. P = W / T - بريښنا برابر دی د انرژۍ مصرف د تقسيم د مصرف وخت