ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

د عضلاتو ګټې شمېرګر

د عضلاتو ګټې شمېرګر تاسو ته اجازه درکوي په هره ورځ کې کالوري تاسو ضرورت لري که غواړی چی د عضلاتو د جوړولو اندازه محاسبه.

د وزن د وزن د کالوري محاسبه ستاسو د پارامترونو وليکئ

جنس:
عمر: کلونو کې
لوړوالی:
 
وزن:    
د غوړو فيصدي %
دا عوامل په خوښه ده، که تاسو نه پوهيږي نه ننوځي.
ستاسو په اوسط ډول هره ورځ فعاليت:
تاسو قصد:
په    
د دوره: