ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

د مثلث شمېرګر

د مثلث شمېرګر محاسبه او موندلو: کونجونه، غاړو، د يوه triangles ټولو ډولونو په سيمه کې. محاسبه: حق مثلث، اړخیز مثلث، isosceles مثلث او equilateral مثلث.
3 د مختلفو ارزښتونو 2 خواوو او 1 زاويه، او يا 3 خواوو وليکئ، د مثال په توګه، او محاسبه تڼی، د نورو خواوو، کونجونه او د مثلث په سيمه کې د محاسبي کلیک وکړئ.
زاویه واحدونه:
  
د مثلث شمېرګر ° ° °