ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

د parallelogram کمر، د چاپیلایر فورمول شمېرګر

د parallelogram کمر، د چاپیلایر فورمول شمېرګر تاسو ته اجازه درکوي د parallelogram یو کمر د موندلو، د فورمول له خوا، د parallelogram خواوو په اوږدوالي د کارولو.
a:   b:  

د parallelogram کمر

Parallelogram سره د موازي لورو دوې جوړې یو اړخیزه بهیرونو ده. د يو parallelogram کمر فورمولا: P=2(a+b),
چیرته چې د A، B - د parallelogram خواوو