ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

د parallelogram، parallelogram سيمه فورمول شمېرګر سيمه

د parallelogram، parallelogram سيمه فورمول شمېرګر سيمه تاسو ته اجازه درکوي چې د يو parallelogram يوه سيمه کې ترلاسه کړو، د فورمول له خوا، د parallelogram خواوو، قد، diagonals او د دوی ترمنځ زاويه په اوږدوالي د کارولو.

د يوه parallelogram په سيمه کې د محاسبي طريقه:

اړخ:    لوړوالی:

د يو مکعب حجم

Parallelogram سره د موازي لورو دوې جوړې یو اړخیزه بهیرونو ده.
د يو parallelogram سيمه فورمولا: د يو parallelogram سيمه ,
پکې يو - لوری د یو parallelogram، h - قد