ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

دويال شمېر شمېرګر

دويال شمېر شمېرګر ته اجازه درکړي چې ریاضی عملیاتو کې د دويال غونډال شمېر (دويال شمیرې)، لکه د ترسره: ضرب، تقسیم، سربېره، تفريق، منطقي او، منطقي یا، modulo 2، او د دواړو په دويالو او لسيالو په پایله کې تر لاسه سیستمونو.