ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

کالم فرقې د ورقو

کالم فرقې د کاری پاڼې تاسو ته اجازه وېشنه (قسمت) د دوو شمېر محاسبه، کالم فرقې ميتود څخه استفاده، او د کالم بیلتون د کاری تر لاسه کړي.

دوه شمیرې، د ونډې ګټه او وېشلې وليکئ.

تقسيم