ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

د شمیر ویش، زده کړه

د کالم ویش کیلکولیټر تاسو ته اجازه وېشنه (قسمت) د دوو شمېر محاسبه، کالم فرقې ميتود څخه استفاده، او د کالم بیلتون د کاری تر لاسه کړي.

دوه شمیرې، د ونډې ګټه او وېشلې وليکئ.

تقسيم