ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

مربع د ريښي شمېرګر

مربع د ريښي شمېرګر به تاسې سره مرسته کوي چې په چوک کې د ريښو (2 درجو د ريښو) او یا د کوم شمیر بنسټپال سره محاسبه کيږي. د شمير وليکئ او محاسبه بټن.
مربع د ريښي شمېرګر

له مربع د ريښو