ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

له خوا د سوداګریزې نښې او ماډل موټر SPECS

د موټر تخنیکي مشخصاتو جدول {{auto}}. تاسې کوالی شۍ چې د داسې موټر تخنیکي مشخصاتو په توګه ډول، قدرت او د انجن د ظرفیت، اعظمي سرعت، د بدن اندازه، وزن، د تعلیق، انتقال ډول، لنت ترمز سيستم په توګه او همدارنګه د تیلو د مصرف، د ټايرونو اندازو او ګڼ شمېر نور بيا ويني.