ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

نيوټن د حرکت شمېرګر دوهم قانون

Newtons د حرکت شمېرګر دوهم قانون تاسو ته اجازه درکوي له خوا newtons د تحريک دويم قانون په کارولو سره د څيز يو ځواک، ډله ييزو او ګړندی محاسبه.

د نيوټن د دويم قانون له خوا محاسبه

د ټوليزو (متر): کيلوګرام
ګړندی شي (الف): m / s 2

نيوټن د دويم قانون بيانوي چې د يو څيز چټکه ده چې د څيز چې کارول، د بهرنيو ځواکونو د عملیاتو سیمه مبلغ په مستقیم متناسب، او مرتبط ته شيانو ډله متناسب.