ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

رهي مستطيل هرم حجم شمېرګر

رهي مستطيل هرم حجم شمېرګر تاسو ته اجازه درکوي چې تاسو د pyramids مختلفو ډولونو، لکه مثلثي، مستطيل او هر ډول د pyramids د نورو ډولونو په یوه حجم، د مختلفو فورمولونه پيدا کړي.

د يو هرم د حجم محاسبه ډول

محاسبه معلومات

لوړوالی:    اډه ساحه او برخه:

Description

په خپل سر هرم

هرم ده polyhedron له خوا د polygonal اډې او يو ټکی، څوکه په نامه سره نښلوي جوړه کړه. هر اډه څنډې او څوکه د فورمې د مثلث، يو جانبي مخ په نامه. دا سره polygonal اډه يو conic جامد. —

V   =   1  Sh
3
h - په ارتفاع د يوې هرم
S - اډې په سيمه کې