ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

ته ګرامه آنلاین شمېرګر د سرو زرو اونس

ته ګرامه سرو زرو اونس آنلاین شمېرګر تاسو ته اجازه درکوي له ټرای ګیلنو ته ګرامه سرو زرو وزن بدلوي او له ګرامه ته ګیلنو د تروا. یو ټرای اونس سره برابر 31.1034768 ګرامه.