ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

تر څو ورځو راولويدل؟

تر رانسکورېدو د وخت پر ضد به د تعریف تر راتلونکي مني (د مني) څومره ورځو، ساعتونو کې د دقیقو او د ثانيې پاتې دي.
چاپ


نېټه نن دهتر رانسکورېدو 2021

112 ورځې 20 ساعتونه 51 دقیقې 40 کيکنډونه

01 سپتمبر 2021 - چهارشنبه