ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

ګډو ګاز قانون فورمول شمېرګر

ګډو ګاز قانون فورمول شمېرګر تاسو ته اجازه مشترکه د ګاز قانون معادلې څخه لومړنۍ او وروستۍ حجم، د فشار او د ګاز د حرارت سره محاسبه کيږي.

کوم عوامل د ګډ ګاز قانون معادلې څخه محاسبه

لومړنۍ فشار (P1):
لومړنۍ ډکون (V1):
لومړنۍ حرارت (P1):
وروستۍ فشار (P2):
وروستۍ حرارت (T1):
په پایله:
وروستۍ حجم محاسبه
د ګازو د ګډ قانون د ده په Charles د قانون، بویل د قانون او د Gay-Lussac د قانون ترکيب. دا بيانوي چې د فشار په حجم د محصول او د ګاز د حرارت درجه تر منځ د تناسب پاتې ثابت:
د ګازو د ګډ قانون,
هلته P1، V1، T1 - لومړنۍ فشار، حجم او د ګاز، P2، v2، T2 د حرارت - وروستي فشار، حجم او د ګاز د حرارت درجه.