ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

څو ورځې تر اوړي؟

تر اوړي د وخت پر ضد به د تعریف تر راتلونکي دوبي کې څو ورځې، ساعتونو کې د دقیقو او د ثانيې پاتې دي.
چاپ


نېټه نن دهتر اوړي 2025

348 ورځې 18 ساعتونه 23 دقیقې 38 کيکنډونه

01 جون 2025 - یک شنبه