ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

څو ورځې تر اوړي؟

تر اوړي د وخت پر ضد به د تعریف تر راتلونکي دوبي کې څو ورځې، ساعتونو کې د دقیقو او د ثانيې پاتې دي.
چاپ


نېټه نن دهتر اوړي 2023

337 ورځې 13 ساعتونه 11 دقیقې 12 کيکنډونه

01 جون 2023 - پنجشنبه