ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

څو ورځې تر پسرلي؟

تر پسرلي د وخت پر ضد به د تعریف تر راتلونکي پسرلي پورې څو ورځې، ساعتونو کې د دقیقو او د ثانيې پاتې دي.
چاپ


نېټه نن دهتر پسرلي 2023

195 ورځې 14 ساعتونه 46 دقیقې 59 کيکنډونه

01 مارچ 2023 - چهارشنبه