ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

څو ورځې د ژمی تر؟

ژمی تر وخت ضد به تعريف تر راتلونکي ژمي کې څو ورځې، ساعتونو کې د دقیقو او د ثانيې پاتې دي.
چاپ


نېټه نن دهژمی تر 2022

105 ورځې 14 ساعتونه 24 دقیقې 30 کيکنډونه

01 دسمبر 2022 - پنجشنبه