ته favorites ورزیات کړئ
 
له favorites لرې کړئ

څو ورځې د ژمی تر؟

ژمی تر وخت ضد به تعريف تر راتلونکي ژمي کې څو ورځې، ساعتونو کې د دقیقو او د ثانيې پاتې دي.
چاپ


نېټه نن دهژمی تر 2024

166 ورځې 17 ساعتونه 15 دقیقې 55 کيکنډونه

01 دسمبر 2024 - یک شنبه